หลักสูตร

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขััั้นพืืื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรใหม่เน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน

external image 5competencies.png

external image Picture1.png?width=721
ครูระวิกุล นิลสกุล
ครูระวิกุล นิลสกุล
Comment by ครูระวิกุล นิลสกุล on March 1, 2010 at 1:39pm ลบความคิดเห็น จะเก็บเกี่ยวcommentของทุกท่าน ทุกเรื่องไปเป็นปัญญาของตัวเองในการอบรมที่เชียงใหม่
ขอบคุณความรู้ดี ดี ที่ แบ่งปันค่ะ
Saowadee Klaysom
Saowadee Klaysom
Comment by Saowadee Klaysom on February 22, 2010 at 11:54am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยกับหลักสูตรแกนกลางที่มีจุดเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนสำคัญ

คิดว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ไม่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนสำคัญเท่าใดนัก เพราะจากประสบการณ์ที่เคยเรียนมาในสมัยมัธยม และมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ได้เรียนจากที่ครูบอก การท่องจำ (จำได้เฉพาะช่วงจะสอบ เมื่อเรียนผ่านไปแล้วก็ไม่ได้นำไปใช้) ดังนั้นการสอนแบบใหม่ควรเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เกิดการสร้างความรู้ขึ้นมา ซึ่งการสร้างความรู้นี้ไอซีทีจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุน เช่น สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้, ใช้เครื่องมือเว็บ 2.0 หรือโปรแกรมต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน เป็นต้น
นายสมุทร สีอุ่น
นายสมุทร สีอุ่น
Comment by นายสมุทร สีอุ่น on February 22, 2010 at 11:53am ลบความคิดเห็น สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร; เครื่องมือในการสื่อสารเบื้องต้นและใกล้ตัวมากที่สุด คือภาษา ปัจจุบันผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอยู่ในระดับต่ำ แต่ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอยู่ในระดับสูง สิ่งที่จะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีการสื่อสารคือ เนื้อหาสาระและกระบวนการสื่อสาร (พิจารณาควบคู่ไปกับสมรรถนะที่ ๕)
๒. ความสามารถในการคิด;
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
(วิธีเดิมช่วยได้หรือไม่, ICT จะส่งเสริมสนับสนุนได้อย่างไร)
ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฎร์
ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฎร์
Comment by ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฎร์ on February 22, 2010 at 11:46am ลบความคิดเห็น ต้องยอมรับว่านักเรียนในปัจจุบัน มีทักษะในการใช้ไอซีทีมาก แต่เป็นการใช้ไอซีทีในลักษณะเพื่อการบันเทิง
ดังนั้นจากทักษะที่นักเรียนมีในตัวเองนี้ ผู้สอนต้องสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เรียน ให้รู้จักการใช้ไอซีที่เพื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น
ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้ไอซีทีเป็นฐาน ที่สอดคล้องกับหลักสูตร เนื้อหาสาระและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งในการศึกษา โดยสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นอาจจะเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหา หรือเพิ่มทักษะชีวิตโดยอาจจะกำหนดเป็นสถานการณ์จำลองในชีวิตจริง และมีการประเมินผลตามสภาพจริง
อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนควรทำในรูปแบบ Blended ที่ผสมผสานการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ F2F และรูปแบบการใช้ไอซีที
กิติศักดิ์ เกิดโต
กิติศักดิ์ เกิดโต
Comment by กิติศักดิ์ เกิดโต on February 22, 2010 at 11:45am ลบความคิดเห็น เห็นด้วย
ในการนำเอา ICT ไปประยุกต์ในสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ถ้าผู้เรียนมีความรู้ ในด้าน ICT ผู้เรียนมีสามารถในการรับและส่งสาร และใช้ ICT เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมได้
๒. ความสามารถในการคิด ICT สามารถสนับสนุน การค้นคว้าความรู้ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ค้นคว้าแยกแยะปัญหา ต่าง ๆ และ เข้าในการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำ ICT ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารให้ศึกษาอย่างมาก
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถเลือกและและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมในการค้นคว้าและพัฒนาตนเอง
ชนินทร์ มหัทธนชัย
ชนินทร์ มหัทธนชัย
Comment by ชนินทร์ มหัทธนชัย on February 22, 2010 at 11:44am ลบความคิดเห็น กระผมเห็นว่า ICT มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เช่นการรู้จักกรองความคิดจากข่าวสารที่เป็นจริง และเป็นประโยชน์จริง ๆ
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีมากมาย เช่น มือถือ 3 G หรือ GPRS ซึ่งสามารถนำนวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ออนไลน์บนสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
สุภาภรณ์ จับจ่าย
สุภาภรณ์ จับจ่าย
Comment by สุภาภรณ์ จับจ่าย on February 22, 2010 at 11:43am ลบความคิดเห็น เห็นด้วย เพราะ สมรรถนะทั้ง 5 เพราะปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน เพราะฉะนั้น สมรรถนะ ทั้ง 5 เช่น ด้านการสื่อสารจะช่วยให้ผู้เรียน สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสาร และขจัดความขัดแย้งต่างๆ และเมื่อมีสารสนเทศมากมายเกิดขึ้นในปัจจุบัน ความสามารถในด้านการคิดเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจ เกี่ยวกับตัวเองและสังคมได้ อย่างไรก็ดี หากเรามีเทคโนโลยี และเลือกใช้แต่ขาดด้านทักษะชีวิตผู้เรียน ซึ่งเป็น สิงสำคัญในการอยู่ร่วมในสังคม เมื่ออยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม แล้ววิธีเดิมๆช่วยได้หรือไม่ ตอบว่า ได้ ถ้าตีความหมายของคำว่าการสอนวิธีเดิมๆ เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่ดีอยู่แล้ว ผู้สอนแต่ละคน มีประสบการณ์ในการสอน สามารถเลือกสิ่งดีๆให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ และเมื่อผู้สอนสามารถนำ เครื่องมือ ICT มา ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ทั้ง 5
มณีนุช วรรณรัตน์
มณีนุช วรรณรัตน์
Comment by มณีนุช วรรณรัตน์ on February 22, 2010 at 11:42am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยในสมรรถนะ 5 ด้านนี้ เพราะผู้เรียนจะต้องรู้จักคิดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสื่อสารถ่ายทอดความคิดที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม พร้อมทั้งผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วย
นวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
นวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
Comment by นวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ on February 22, 2010 at 11:41am ลบความคิดเห็น ICT ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในชีวิตประจำวันของพลเมืองทั่วโลก ด้วยช่วยเชื่อมโยง ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมทุกระดับเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์ เด็กและคนไทยจีงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถด้านนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ควรพัฒนาทักษะพื้นฐานเป็นสำคัญคือ ความสามารถในการคิดและการใช้ทักษะชีวิต โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมไทย และสังคมโลกได้อย่างยั่งยืน
อภิดา รุณวาทย์
อภิดา รุณวาทย์
Comment by อภิดา รุณวาทย์ on February 22, 2010 at 11:41am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยกับการมุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ทั้งนี้เนื่องจาก การปรับเปลี่ยนของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว ดังนั้นผู้เรียนจำเป็นต้องมีทักษะทางในการสื่อสาร ไม่ใช่เฉพาะการสื่อสารที่เป็นภาษาแม่เท่านั้น จำเป็นต้องมีทักษะสื่อสารในภาษาที่สองด้วย เพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมาย ทั้งยังต้องมีทักษะการคิด เพื่อใช้ในการเลือกรับข้อมูลต่างๆอย่างมีวิจารณา มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทตนเอง ซึ่งทักษะเหล่านี้ เป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆที่ตนเองประสบ และเกิดเป็นทักษะการใช้ชีวิตในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง และทั้งหมดนี้สิ่งจำเป็นที่เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะดังกล่าวได้ คือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี จึงเป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมายและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ekkawitt
ekkawitt
Comment by ekkawitt on February 22, 2010 at 11:41am ลบความคิดเห็น ICT เป็นเพียงเครื่องมืออีกตัวหนึ่งเรากำลังพยายามเลือกใช้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ณ วันนี้เราพยายามทำให้ได้ตามเป้าหมาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ผู้ใช้งาน ที่รู้จักเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม
ณัฐกิจ หมอกเจริญ(Microsoft)
ณัฐกิจ หมอกเจริญ(Microsoft)
Comment by ณัฐกิจ หมอกเจริญ(Microsoft) on February 22, 2010 at 11:41am ลบความคิดเห็น ICT มีส่วนช่วยสร้างสมรรถนะของผู้เรียนได้ดี เพราะมีการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตามที่ผู้เรียนจะปรารถนา
จิราภรณ์ ศิริสุรักษ์
จิราภรณ์ ศิริสุรักษ์
Comment by จิราภรณ์ ศิริสุรักษ์ on February 22, 2010 at 11:41am ลบความคิดเห็น ict ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการได้อย่างดียิ่งไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความคิด การแลกเปลี่ยนข่าวสาร จะทำได้อย่างสะดวก ง่ายดายด้วย ict ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วย mail blog sites หรือ tools อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างนักเรียน กับนักเรียน กับครู หรือผุ้เชี่ยวชาญต่างๆ ซึ่งการใช้ ict จะพัฒนาความสามาีรถในการสื่อสารของนักเรียนด้วยการระบุตัวตน ซึ่งนักเรียนจะต้องรับผิดชอบในการสื่อสารความคิดของตนเอง
ความสามารถในการคิด เนื่องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ ict ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิด ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีอย่างมากมาย การประเมินค่าเพื่อเลือก ทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขึ้นได้
ความสามารถในการแ้ก้ปัญหา ict จะช่วยให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ ข้อมูลต่างๆ เพื่อมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเองและสังคม
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ict จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การนำ ict มาบูรณาการการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในด้านการเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
สุวิทย์ บึงบัว
สุวิทย์ บึงบัว
Comment by สุวิทย์ บึงบัว on February 22, 2010 at 11:40am ลบความคิดเห็น ไอซีทีสามารถสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ 5 ประการได้ คือ ใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้ ICT ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียน ผู้สอนสามารถจัดทำหรือเลือกใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพ ICT การเรียนรู้ ผู้สอนต้องคำนึงถึงความ
สอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน ความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษาที่ถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอที่
เข้าใจง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และไม่ขัดต่อศีลธรรมความมั่นคงของชาติ
รุ่งโรจน์ โคราช
รุ่งโรจน์ โคราช
Comment by รุ่งโรจน์ โคราช on February 22, 2010 at 11:40am ลบความคิดเห็น ตามความคิดส่วนตัวคิดว่าสมรรถนะ 5 ด้านนี้ ได้แก่ ความสามรถ ICT การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา และ
ทักษะชีวิต ยังมีบางเรื่องที่ขาดหายไป คือ ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ และจริยธรรมในการใช้ ICT ทั้งนี้เราจะเห็นได้จากข่าวเกี่ยวกับเด็กใช้อินเตอร์เน็ในทางที่ผิด เช่น ขายบริการทางเหศ โชว์... รวมทั้วข่าวเกี่ยวกับการโดนหลอกจากขาวสารที่ได้จากอินเทอร์เน็ต อีเมล์ chat fCEBOOK hI5
ดังนี้นผมจึงมีความเห็นว่าควรมีสมรรถนะที่เพิ่มเติมคือ สมรรถนะการเลือก/แยกแยะสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ และจริยธรรมการใช้ ICT ครับ นอกจากนี้ทักษะการคิดกับสมรรถนะการแก้ปัญหา ควรจัดอนยู่ในกลุ่มสมรรถนะเดียวกัน
ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราฎร์ (ดร.อำ)
ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราฎร์ (ดร.อำ)
Comment by ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราฎร์ (ดร.อำ) on February 22, 2010 at 11:40am ลบความคิดเห็น หากผู้สอน/ครูสามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ จะสามารถส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา และส่งเสริมทักษะชีวิต ให้ผู้เรียน โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ ICT ที่มีองค์ความรู้ และเนื้อหาสาระ ครูเป็นผู้ช่วย/แนะนำ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะชีวิตมากขึ้น
ป.ทศพล จันทนะสาโร
ป.ทศพล จันทนะสาโร
Comment by ป.ทศพล จันทนะสาโร on February 22, 2010 at 11:40am ลบความคิดเห็น ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก การเรียนรู้ทักษะ ICT มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ไม่เพียงแต่สมรรถนะ 5 ดังกล่าวข้างต้นที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมี..(เข้าใจว่าสมรรถนะทั้ง 5 เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน)
เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง..ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะอีกต่อไป
เพ็ญศรี อมรศิลปชัย
เพ็ญศรี อมรศิลปชัย
Comment by เพ็ญศรี อมรศิลปชัย on February 22, 2010 at 11:40am ลบความคิดเห็น เห็นด้วย แต่ไม่ชัดเจนว่าในสมรรถนะ 5 ด้านนั้น ในด้านใดที่จะทำให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ข้อ 1 ในเรื่องการมีคุณธรรม และจริยธรรม
จากสมรรถนะ 5 ด้าน สามารถใช้ ict มาสนับสนุนได้ โดยใช้ web Internet และบทเรียนช่วยสอนต่างๆ มาร่วมในการเรียนการสอน เช่นใช้ web เพื่อให้ติดต่อสื่อสารแสงดความคิดเห็น การใช้ simulation software เพื่อจำลองปัญหาจริง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา เป็นต้น
ชยันต์ ยุบล
ชยันต์ ยุบล
Comment by ชยันต์ ยุบล on February 22, 2010 at 11:40am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างครับกับการเพิ่มสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้าน
จากการศึกษาในรายละเอียดของสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้านแล้ว คือ
1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
จะเห็นได้ว่าการความสามารถในด้านทั้ง 5 ด้าน ล้วนมีเทคโนโลยี เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญทั้งสิ้น...
ครูระวิกุล นิลสกุล
ครูระวิกุล นิลสกุล
Comment by ครูระวิกุล นิลสกุล on February 22, 2010 at 11:39am ลบความคิดเห็น การพัฒนาสมรรถนะหลักของเด็กไทยตามหลักสูตร 51 มี 5 ด้านเป็นความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน
ในด้านการสื่อสารเด็กต้องมีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ จึงจะถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ด้านการคิด ต้องรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห๋เองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงจำนำไปสู่การตัดสินใจที่ดี
2. ด้านการแก้ปัญหา ในโลกของความเป็นจริง มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมที่มากมายถ้าเด็กไม่สามารถนำความรู้มาวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาได้เขาก็ไม่สามารถจะปรับตัวเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
3. ด้านการใช้ทักษะชีวิต ถ้าเด็กมีความสามารถในการจัดการที่ดี เขาก็สามารถมีความสัมพันธือันดีกับบุคคลรอบข้างได้
4. ด้านการใช้เทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับตัวเด็ก ก็ต้องมาจากการคิด ตัดสินใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะสามารถนำมาพัฒนาตนเอง และ สังคมได้อย่างสร้างสรรค์

เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม
เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม
Comment by เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม on February 22, 2010 at 11:39am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยกับสมรรถนะทั้ง 5 ทักษะการคิด -เห็นด้วยว่าควรส่งเสริมทุกคนไปถึงทักษะการคิดขั้นสูง ผู้สอนและผู้เรียน เพราะการคำนึงถึงทักษะการคิดขั้นสูงส่งผลต่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์.... ทักษะการแก้ปัญหา-ด้วยปัญหาต่างๆ ที่เป็นจริงในโลกบวกกับสถานการณ์ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักการไตร่ตรอง พิจารณา เหตุผล สืบค้น เพื่อได้วิธีทางแก้ไขท กระตุ้นการใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการสื่อสารก็เป็นทักษะที่สำคัญ- ทำอย่างไรให้สื่อสารแล้วเข้าใจตรงกัน ซึ่งเหล่านี้สอดคล้องตั้งแต่การกำหนดเป้า หมาย ส่งต่อไปยังว่าจะสื่อสารอย่างไร จะด้วยการพูด การเขียน ....อะไรก็ตามแต่ที่เป็นเครื่องมือ ทักษะชีวิต- เห็นด้วยอย่างมากที่มีการคำนึงถึงทักษะนี้ เพราะนักเรียนจะได้รู้ว่าเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงได้อย่างไร นักเรียนรู้จักเชื่อมโยงความรู้กับความเป็นจริงของโลก ซึ่งเด็กก็จะได้นำทักษะการคิด การแก้ปัญหา รวมถึงทักษะอื่นๆ มาใช้ด้วย ทักษะเทคโนโลยี -โลกปัจจุบันที่worldwide ช่วยให้เด็กๆ ในการสืบค้นสิ่งที่ต้องการรู้ สร้างการไตร่ตรอง ช่วยย่นระยะเวลา สถานที่ให้เข้าใกล้ถึงกันได้เร็วและง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะชีวิตต่างๆ รวมถึงทักษะอื่นๆ ด้วย
มาลี พรหมเพ็ญ
มาลี พรหมเพ็ญ
Comment by มาลี พรหมเพ็ญ on February 22, 2010 at 11:39am ลบความคิดเห็น การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยี ICT เข้ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะที่จำเป็นอย่างแท้จริงในการศึกษาและการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการศึกษาแกนกลางฯ ที่ต้องการเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการแก่ผู้เรียน
ครูคเชนทร์ กองพิลา
ครูคเชนทร์ กองพิลา
Comment by ครูคเชนทร์ กองพิลา on February 22, 2010 at 11:39am ลบความคิดเห็น สมรรถนะหลักของผู้เรียนมีความจำเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของการใช้ ICT ในการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ICT เข้าไปอยู่ในทุกส่วนของสมรรถนะของผู้เรียน เช่น การใช้ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาและใช้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การคิด การตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาการทำงานในชีวิตประจำวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องบูรณาการใช้ ICT ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชัฏ ตระกูลสินทอง
ชัฏ ตระกูลสินทอง
Comment by ชัฏ ตระกูลสินทอง on February 22, 2010 at 11:39am ลบความคิดเห็น ไอซีทีช่วยพัฒนาสมรรถนะนักเรียนดังนี้ 1.เทคโนโลยีจะช่วยการพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้านเกิดได้อย่างรวดเร็วขึ้น 2.จะช่วยกระตุ้นความสนใจมากขึ้น 3.จะช่วยให้การพัฒนาอย่างมีรูปแบบ 4.ทำให้นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้ตลอดเวลา
อโนมา สุวรรณาภิชาติ
อโนมา สุวรรณาภิชาติ
Comment by อโนมา สุวรรณาภิชาติ on February 22, 2010 at 11:39am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยกับการเสริมสร้างให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ เพราะ การนำไอซีทีมาช่วยในการเกิดสมรรถนะสำคัญ5 ประการได้คือ 1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อันนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานไอซีทีโดยตรงเพราะจะเกิดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้ นักเรียนจะต้องเข้าใจ เรียนรู้ เข้าถึงไอซีทีได้ 2. ความสามารถในการสื่อสาร นักเรียนจะสามารถใช้ไอซีทีเพื่อประกอบการสื่อสารกับผู้อื่นได้ โดยอาจใช้ประกอบการรายงาน การแสดงผลงานได้ตามความเหมาะสม 3. ความสามารถในการคิด การคิดให้เป็นระบบ การใช้ไอซีที เป็นการฝึกให้รู้จักคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การวางแผนการทำงาน 4. ความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้งานไอซีทีในบางครั้งอาจเกิดปัญหาขึ้น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน เป็นการฝึกให้รู้จักแก้ปัญหาที่ดี 5. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต อันนี้คงต้องเป็นการเรียนรู้จากตัวอย่าง จากความรู้ที่มีอยู่มากมาย และต้องรู้จักแยกแยะผิดถูก แยกแยะความเหมาะสม อาจจะต้องการการชี้แนะจากผู้ใหญ่ได้
จรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
จรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
Comment by จรวยพรรณ เย่าเฉื้อง on February 22, 2010 at 11:39am ลบความคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกไร้พรมแดน นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดขั้นสูงสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูล รับทราบข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล รู้จักประเมินค่าเพื่อเลือกในสิ่งที่ดี ถูกต้องให้กับตัวเองและผู้อื่น จึงจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งด้านลบและด้านบวกได้ โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอยู่ทุกบ้าน ครูและผู้ปกครองจะทำอย่างไรให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าจากทักษะการดู การฟัง สู่การพูด และนำเอาแบบอย่างของดารา นักร้อง นักการเมือง ฯลฯ มาปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง และสังคม
ชญานี ขัตติยะมาน
ชญานี ขัตติยะมาน
Comment by ชญานี ขัตติยะมาน on February 22, 2010 at 11:39am ลบความคิดเห็น สมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน สำหรับศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กไทย ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่หลักสูตร 51 นำมาเป็นจุดเน้น เพราะโลกในยุคปัจจุบัน เป็นโลกไร้พรมแดน หากเด็ก ๆ ไม่ได้รับการฝึกให้มีสมรรถนะ ทั้งการคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การสื่อสาร และเทคโนโลยี แล้ว จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข จะเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายขึ้นในสังคม และประเทศชาติคงล้าหลังและไปไม่รอด (ตอนนี้ก็เกือบแล้ว) ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว อยากให้เสริมสมรรถนะเหล่านี้ให้กับครูผู้สอนก่อน ให้ครูมีความแข็งแรง จึงจะสามารถส่งต่อสมรรถนะทั้ง 5 สู่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จรัญ คะศรีทอง
จรัญ คะศรีทอง
Comment by จรัญ คะศรีทอง on February 22, 2010 at 11:39am ลบความคิดเห็น บทบาทการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรแกนกลางจะระบุไว้ชัดเจน ในตัวชี้วัด นั่นหมายถึงเน้นการนำ ไอ ซี ทีไปบูรณาการจัดการเรียการสอน ทั้ง 8 กลุ่มสาระ (ครูต้องทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ไอ ซี ที)
ขวัญใจ ดีจริง
ขวัญใจ ดีจริง
Comment by ขวัญใจ ดีจริง on February 22, 2010 at 11:39am ลบความคิดเห็น หลักสูตรต่าง ๆ จะนำ ICT ไปช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทั้ง 5 ประการ ได้ดังนี้ ใช้ในการการสื่อสาร จากการทำเว็บ เพื่อนำเสนอสารสนเทศตามที่ต้องการ หรือนำเสนอองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นโดยผ่าน blog msn ซึ่งใช้ในการร่วมกันแก้ปัญหาได้ด้วย เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ในส่วนของทักษะชีวิตนั้น แต่ละชุมชนย่อมมี real world / authentic ที่ไม่เหมือนกัน แต่เทคโนโลยีบนเว็บทำให้เราได้เรียนรู้ชุมชนผุ้ที่อยู่ในเมือง ในต่างประเทศ เขาคิดอย่างไร ปัญหาเดียวกัน แต่เมื่อเกิดปัญหาในเวลาที่ต่างกัน ต่างสถานที่กัน ย่อมมีวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนกัน ทำให้เกิด higher order thinking ผู้เรียนจึงสามารถแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปํญหาที่หลากหลายได้จากการใช้เทคโนโลยี
ศศิธร พูนเพิ่มสิริ มก.
ศศิธร พูนเพิ่มสิริ มก.
Comment by ศศิธร พูนเพิ่มสิริ มก. on February 22, 2010 at 11:38am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยกับสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ? ตอบ เห็นด้วย แต่อยากให้เน้น ประการที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เพราะ เด็กที่เก่งแต่ยังไม่สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้จริงกับชีวิต คือโลกแห่งความเป็นจริงก็จะมีปัญหาทั้งกับตัวเอง และ ผู้อื่น ด้วย ict จะมาช่วยสนับสนุนได้อย่างไร? ตอบ กำลังคิดว่าการใช้ไอซีที มากไปทำให้ทักษะข้อ 4 ยิ่งน้อยลง เพราะเด็กอยู่ในโลกเสมือนมากเกินไป
สุวิทย์ บึงบัว
สุวิทย์ บึงบัว
Comment by สุวิทย์ บึงบัว on February 22, 2010 at 11:38am ลบความคิดเห็น เห็นด้วย เพราะ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นการให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัว ส่งผลให้สังคมดีงาม และชาติไทยมั่นคงต่อไป
มานิตา จุลสมบูรณ์ (Microsoft)
มานิตา จุลสมบูรณ์ (Microsoft)
Comment by มานิตา จุลสมบูรณ์ (Microsoft) on February 22, 2010 at 11:38am ลบความคิดเห็น I think ICT can be the tools to develop the learners' abilities. For example, learners can use e-mail, blog, space, and etc. to exchange their idea to others. It’s not only in Thailand, but it’s also other countries.
อัจฉรีย์ ภุมวรรณ
อัจฉรีย์ ภุมวรรณ
Comment by อัจฉรีย์ ภุมวรรณ on February 22, 2010 at 11:37am ลบความคิดเห็น การเรียนรู้แบบเดิมคิดว่าสามารถเสริมสร้างสมรรถนะ 4 ประการได้ยกเว้นในเรื่อง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แต่ถ้าบูรณาการ ICT เข้าไปด้วยน่าจะทำให้การพัฒนาสมรรถนะครบทั้ง 5 และ ทำได้รวดเร็วขึ้นในทุกวัยและทุกระดับชั้น แต่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางที่ดีควรเริ่มตั้งแต่เด็กในวัยประถมหรืออนุบาล เขาจะได้รู้สึกว่า ICT เป็นเรื่องปกติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาสมรรถนะเหล่านี้จะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปนัดดา นาคอนุรักษ์
ปนัดดา นาคอนุรักษ์
Comment by ปนัดดา นาคอนุรักษ์ on February 22, 2010 at 11:37am ลบความคิดเห็น สมรรถนะหลัก 5 ด้านที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้ น่าจะทำมาตั้งนานแล้ว อีกหนึ่งสมรรถนะที่ควรเพิ่มคือการทำงานร่วมกัน Collaborate เพราะคนไทยชอบทำงานคนเดียว คิดคนเดียว เป็นศิลปินเดี่ยว ICT เป็นตัวจักรสำคัญที่จะทำให้เกิดสมรรถนะทั้ง 6 (หมายรวมเอาการทำงานร่วมกันด้วย) เพราะหากไม่มี ICT ทุกสมรรถนะที่ว่าไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้ โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก ICT เข้ามาแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของการดำรงชีวิต ตั้งแต่เช้ายันค่ำ หากฝันด้วย ICT ได้ก็คงจะทำ ลองนึกดู สมัครสอบก็ออนไลน์ ประกาศผลก็ออนไลน์ กู้เงินก็ออนไลน์ ส่งงานก็ออนไลน์ เล่นเกมส์ก็ออนไลน์ อ่านข่าว อ่านสาระเนื้อหาทั้งหลาย ดูทีวี ดูภาพ ฯลฯ หากเด็กที่จบม.6 จากโรงเรียนมัธยมไม่สามารถใช้ ICT ได้ เขาจะทำงานใน711 ได้ไม๊ ทำงานในรพ.ที่ต้องเก็บข้อมูลคนไข้ได้ไม๊ ทำงานให้บริษัทหรือร้านวัสดุก่อสร้างได้ไม๊ มีเยาวชนในปัจจุบันจำนวนมากทีประสบความสำเร็จจากธุรกิจออนไลน์ ออกแบบเสื้อผ้าตุ๊กตาซึ่งเป็นงานที่ชอบ และขายสินค้าออนไลน์ แลกเปลี่ยนซื้อขายอุปกรณ์ดนตรี ผ่านเว็บบอร์ด ฯลฯ จะมีครูไทยกี่คนที่ตระหนักถึงความสำคัญของ ICT ในเมื่อครูบางคนยังงุ่มง่ามกับเรื่องนี้ จะว่าไป โบร๊าณ โบราณ
ชนินทร์ มหัทธนชัย
ชนินทร์ มหัทธนชัย
Comment by ชนินทร์ มหัทธนชัย on February 22, 2010 at 11:37am ลบความคิดเห็น เรียน อาจารย์บุปผชาติ ครับ กระผมเห็นว่า ICT เป็นเบื้องหลังของการเรียนรู้ทั้งหมด เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถศึกษาได้เต็มศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ โดยไม่จำกัดในด้าน มิติของ เวลา สถานที่ โอกาส ด้านเวลา เราสามารถนำ ICT มาใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะสังคมออนไลน์ไม่มีการหลับ ด้านสถานที่ เราสามารถนำ ICT มาใช้ได้ทุกสถานที่ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปถึง และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้ ในด้าน โอกาส ปัจจุบันนี้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันหมด บนโลก ICT ไม่ต้องจำกัดในเรื่องของ ทุน หรืออื่น ๆ อีกต่อไป เช่น TCU Thai cyber university ใครอยากรู้เรื่องใดก็ไปค้นคว้าหาได้บนโลกออนไลน์ ครับ
รัชศักดิ์ บัวประเสริฐ(Microsoft)
รัชศักดิ์ บัวประเสริฐ(Microsoft)
Comment by รัชศักดิ์ บัวประเสริฐ(Microsoft) on February 22, 2010 at 11:37am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยกับสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ประการ โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารที่ไม่ค่อยได้พูดถึงก่อนหน้านี้ เพราะเมื่อผู้เรียนมีทักษะต่างๆ ที่ดีแล้ว ส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้อื่นและสังคมเข้าใจคือการสื่อสาร จากประสบการณ์การสอนพบว่า หากต้องการพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 รูปแบบการเรียนการสอนแบบกิจกรรมปฏิบัติจริง จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาได้ดี เห็นประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้เร็วขึ้น มีความน่าสนใจและสนุกสนาน
ครูดวงจันทร์ ปู่เพี้ยน
ครูดวงจันทร์ ปู่เพี้ยน
Comment by ครูดวงจันทร์ ปู่เพี้ยน on February 22, 2010 at 11:37am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยเพราะปัจจุบันเป็นโลกยุคการนำเทคโนโลยีมาใช้ เราต้องแนะนำนักเรียนให้รู้จักใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ นักเรียนต้องมีความสามารถในการคิด และ รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีสติ สมเหตุสมผล มีทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ชาญ สิ่วไธสง
ชาญ สิ่วไธสง
Comment by ชาญ สิ่วไธสง on February 22, 2010 at 11:36am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยกับแนวการปฏิรูปรอบสอง เพราะ เป็นการกระตุ้นสมรรถนะของตัวผู้เรียนและกระตุ้นผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีชีวิตชีวามากขึ้น โดยรูปแบบการจีดกิจกรรมการเรียนรู้จะเปลี่ยนไปจากเป็นการรับความรู้มาเป็นการสร้างองค์ความรู้ดดยใช้ทักษะตามสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน โดยใช้สมรรถนะทางด้านการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเป็นตัวกลางในการพัฒนา 4 สมรรถนะที่เหลือ โดยผู้เรียนมีมีสมรรถนะในการคิด สมรรถนะในการแก้ปัญหา ก็จะต้องใช้ IT ในการแก้ปัญหาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านทาง electronic หรืออวัจนภาษา/วัจนภาษา ก็ตาม และในการคิดการแก้ปัญหานั้น ๆ ย่อมจะต้องทำงานกันเป็นทีมผุ้เรียนก็จะต้องมีทักษะชีวิต คือ การทำงานร่วมกัน การย่อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งทักษะหรือสมรรถนะทั้ง 5 สมรรถนะที่จะจัดให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนย่อมมีความสำคัญพอ ๆ กันและสอดรับกันไปโดยตลอดจะพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งมิได้
ดร.ศุภกฤษ เมธี ม.ราชภัฏ cm
ดร.ศุภกฤษ เมธี ม.ราชภัฏ cm
Comment by ดร.ศุภกฤษ เมธี ม.ราชภัฏ cm on February 22, 2010 at 11:36am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยตามแผนภูมินี้ เนื่องจาก การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนประกอบรวมที่จะสามารถทำให้ผู้คนที่จะดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสง่างาม และปรับตัวเข้าได้กับการเปลี่ยนแปลงต่างของสังคมที่นับวันจะเปลี่ยนไปตลอด โดยเฉพาะประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมอาเชี่ยน อาฟต้า ในปี ๒๕๕๕ นี้ถ้าประชาชนคนไทยไม่มีทักษะทางด้านไอทีในการสืบค้นหรือหาข่าวสารและเป็นเครื่องมือติดต่อในยุคนี้ ก็อาจจะทำให้คนที่ด้อยไอทีจะมีทักษะการแก้ปัญหาได้น้อย และทำให้การสื่อสารทั้งทาง Verbal หรือเครื่องมือช่วยในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต หรือไอทีนั้นน้อยไป ทำให้ทักษะชีวิตและการแก้ปัญหามีอุปสรรค ขาดการมีข้อมูลความคิด การแชร์ความคิดจาก social network ที่จะมาเติมความคิดของตนเองให้รู้เขารู้เรานั้นน้อย จึงเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ไอทีนั้นจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในปัจจุบันนี้ เป็นพื้นฐานทางด้านการสื่อสารบุคคล การแก้ปัญหา การคิด และทักษะการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตในยุคดิจิตอลหรือโลกาภิวัฒนืนี้
chaowarit chancheen
chaowarit chancheen
Comment by chaowarit chancheen on February 22, 2010 at 11:36am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยครับ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นต้องตระหนัก "การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม"
วงเดือน สุวรรณศิริ
วงเดือน สุวรรณศิริ
Comment by วงเดือน สุวรรณศิริ on February 22, 2010 at 11:35am ลบความคิดเห็น เห็นด้วย เพราะยุคปัจจุบัน เราต้องพัฒนาและช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะหรือเครื่องมือที่สำคัญ ในสมรรถนะทั้ง 5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน(ที่แตกต่างและเปลี่ยนปลงไป) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประชากรที่มีคุณภาพของโลก ICT จะเป็นเครื่องมือหลัก และทักษะการใช้ ICT จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามสมรรถนะทั้ง 5 ได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพัฒนาระดับการใช้ ICT ของผู้เรียนให้สูงถึงระดับปฏิรูป กล่าคือ การใช้อย่างชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับสภาพจริง และรวมถึงการช่วยเหลือแบ่งปัน และเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม
Pongprasert Hoksuwan
Pongprasert Hoksuwan
Comment by Pongprasert Hoksuwan on February 22, 2010 at 11:35am ลบความคิดเห็น ตวามสามารถในการใช้ICTเปรียบเหมือนความสามารถในการใช้ภาษา เพราะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และการสื่อสารกับผู้อื่น แต่การสอนคิดและสอนการใช้ชีวิตเป็นเรื่องไม่งาย ครูเองบางทีก็ยังต้องพัฒนาอีกมาก
พรเลิศ อาภานุทัต
พรเลิศ อาภานุทัต
Comment by พรเลิศ อาภานุทัต on February 22, 2010 at 11:34am ลบความคิดเห็น สมรรถนะด้าน ICT เป็นสมรรถนะที่สำคัญที่สุดเพราะจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการสร้าง และ พัฒนาสมรรถนะด้านอื่น ๆ 4 ด้าน
ณรงค์ กาญจนะ
ณรงค์ กาญจนะ
Comment by ณรงค์ กาญจนะ on February 22, 2010 at 11:34am ลบความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ สมรรถนะอะไรก็ตามที่ให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการดำเนินชีวิต ถือเป็นสมรรถสำคัญที่ต้องจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เพื่อการดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ครูสันติ ม่วงปาน
ครูสันติ ม่วงปาน
Comment by ครูสันติ ม่วงปาน on February 22, 2010 at 11:33am ลบความคิดเห็น ข้อ 1-4 ทำอยู่แล้วตั้งแต่หลักสูตร 2533 และ 2544 แต่ที่ชัดเจนคือการเพิ่มข้อ 5 เห็นด้วย วิธีเดิม ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ยังมีนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกอีกมาก ICT จึงเป็นผู้เชื่อมโยงให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ พร้อมที่จะเป็นเหมือนที่ปรึกษา โดยเฉพาะทักษะ ชีวิต
สพฐ.ไอซีที
สพฐ.ไอซีที
Comment by สพฐ.ไอซีที on February 22, 2010 at 11:32am ลบความคิดเห็น คิดกันต่อนะคะว่าไอซีทีจะสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ 5 ประการได้อย่างไร