การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

external image 20thcenturyeducation.gifภาพที่ 1
external image 21thcenturyeducation.gifภาพที่ 2


ภาพที่ 1 และภาพที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างไร
ภัสสรา ภูรินันทกุล
ภัสสรา ภูรินันทกุล
Comment by ภัสสรา ภูรินันทกุล on February 22, 2010 at 1:15pm ลบความคิดเห็น วงกลมที่สอง แสดงให้เห็นว่า นอกจากองค์ความรู้แล้ว ยังมีทักษะด้านอื่น ๆ ที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ ขณะเดียวกันการประเมินควรเกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ วงกลมทั้งสองจึงเกิดคุ่ขนานกันไป
Saowadee Klaysom
Saowadee Klaysom
Comment by Saowadee Klaysom on February 22, 2010 at 12:04pm ลบความคิดเห็น ภาพแรก: เป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 แสดงเห็นว่าเน้นเรียนเนื้อหา core subject เป็นหลักและมีการประเมินควบคู่กันไป

ภาพที่ 2: เป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แสดงให้เห็นว่าสิงที่จะต้องเรียนรู้มิใช่เน้นเฉพาะ core subject แต่ยังรวมถึง Life Skills, 21 st Century Content, Core subject, Learning & Thinking Skill, ICT Literacy ทั้งนี้ จะเห็นว่าสิ่งที่จะต้องเรียนเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นายสมุทร สีอุ่น
นายสมุทร สีอุ่น
Comment by นายสมุทร สีอุ่น on February 22, 2010 at 12:00pm ลบความคิดเห็น ภาพที่ 1 และภาพที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างไร
และสอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชนให้มีสมรรถนะสำคัญอย่างไร


แต่เดิมเป็นการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะโดยรวม (หมายถึงทุก ๆ ด้าน) ให้แก่เยาวชน ตามแนวคิดปัจจุบัน (ภาพที่ 2) ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะให้ตรงเป้าหมายมากขึ้น
ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฎร์
ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฎร์
Comment by ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฎร์ on February 22, 2010 at 11:57am ลบความคิดเห็น ในปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวของคนในสังคมจึงมีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหลักสูตรก็มีการปรับปรุงเพื่อ
สร้างคนที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ให้สามารถอยู่ในสังคมและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข จะเห็นได้ว่าภาพที่ 1 จะเน้นในด้านเนื้อหาเป็นหลัก และมีการประเมินผลตามเนื้อหา แต่ในภาพที่ 2 มีการปรับลดขอบเขตด้านเนื้อหาลง แต่ได้เพิ่มทักษะในส่วนอื่น ๆ ทั้งในด้านการใช้ไอซีที ทักษะการคิด ทักษะชีวิต และมีการประเมินตามสภาพจริง ในทุก ๆ ส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ชยันต์ ยุบล
ชยันต์ ยุบล
Comment by ชยันต์ ยุบล on February 22, 2010 at 11:57am ลบความคิดเห็น จากการศึกษาในศรรตวรรษที่ 20 มุ่งเน้นเพียงเนื้อหาเป็นหลัก ครั้นมาสู่การเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 21 ได้แบ่งความสำคัญของการพัฒนาออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
ทักษะการดำเนินชีวิต ความรู้ในศรรตวรรษที่21 ความสามารถในการคิด และด้านการใช้เทคโนโลยี
ekkawitt
ekkawitt
Comment by ekkawitt on February 22, 2010 at 11:56am ลบความคิดเห็น ภาพที่ 2 ลด core subjectsลง แล้วเพิ่ม life skills, 21th century content, learning & thinking skills และICT literacy ส่วนassessmentจะเน้นไปที่21th centuryเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากขึ้น
มณีนุช วรรณรัตน์
มณีนุช วรรณรัตน์
Comment by มณีนุช วรรณรัตน์ on February 22, 2010 at 11:55am ลบความคิดเห็น ภาพที่2 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21มีรายละเอียดที่สำคัญเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงในเรื่องของ core subjects จากศตวรรษที่ 20
ในรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและสอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชนให้มีสมรรถนะเป็นอย่างมาก
โดยให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะในการคิดและการเรียนรู้ รวมไปถึงการมีทักษะในชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
กิติศักดิ์ เกิดโต
กิติศักดิ์ เกิดโต
Comment by กิติศักดิ์ เกิดโต on February 22, 2010 at 11:55am ลบความคิดเห็น ในภาพที่ 2 จะเห็นได้ชัดเจนในการนำเอาทักษะในด้านต่าง ๆ มาใช้ใน คศ.ที่ 21 ซึ่งดูจะสอดคล้องตรงตามสมรรถะของหลักสูตรแกนกลางฯ 2551
สุภาภรณ์ จับจ่าย
สุภาภรณ์ จับจ่าย
Comment by สุภาภรณ์ จับจ่าย on February 22, 2010 at 11:54am ลบความคิดเห็น ภาพแรกศตวรรษที่ 20 เป็น การมุ่งเน้นการประเมินความรู้ต่างๆ ภาพที่ 2 ศตวรรษที่ 21 เป็นการมุ่งเน้นด้านต่างๆ มากขึ้น เช่นให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต เพื่ออยู่ร่วมในสังคม มีทักษะในการเรียนรู้ มีการมุ่งเน้นให้ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ด้านต่างๆ และในศตวรรษนี้ก็ยังไม่ทิ้ง เรื่องการประเมินความรู้ต่างๆโดยแบ่งสัดส่วนเท่าๆกัน
chaowarit chancheen
chaowarit chancheen
Comment by chaowarit chancheen on February 22, 2010 at 11:53am ลบความคิดเห็น จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง การสื่อสารและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจำเป็นที่จะต้องบูรณาการนำทักษะต่างๆที่สอดคล้องกันในระบบการศึกษาให้เราสามารถมองภาพการศึกษาในปจัจุบันและอนาคตได้ชัดขึ้น
จรัญ คะศรีทอง
จรัญ คะศรีทอง
Comment by จรัญ คะศรีทอง on February 22, 2010 at 11:53am ลบความคิดเห็น การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ต่างจากเดิมคือ ครูต้องสอนให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการคิดในขั้นสูง ครูต้องประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ....
ณรงค์ กาญจนะ
ณรงค์ กาญจนะ
Comment by ณรงค์ กาญจนะ on February 22, 2010 at 11:53am ลบความคิดเห็น การเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติจริงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือการดำรงชีวิต ซึ่งมีมาตั้งแต่มนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำ ซึ่งในสมัยโบราณนั้นไม่ใช่เน้นแต่ core subjects แต่การเรียนรู้คือชีวิต เรียนรู้เพื่อดำรงชีวิต ซึ่งต้องใช้ life skills, learning and thinking skills มนุษย์ถ้ำไม่ได้เรียน ICT ซึ่งไม่จำเป็นในสมัยนั้น สมัยนี้จำเป็นเพื่อการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ส่วนการวัดผลนั้น เมื่อก่อนวัดจากการปฏิบัติได้จริง มีชีวิตอยู่รอดก็แสดงว่าผ่าน ส่วนปัจจุบัน ต้องวัดทั้ง life skills, learning and thinking skills รวมทั้ง ICT literacy ก็ถือว่าถูกต้อง
ครูคเชนทร์ กองพิลา
ครูคเชนทร์ กองพิลา
Comment by ครูคเชนทร์ กองพิลา on February 22, 2010 at 11:53am ลบความคิดเห็น ภาพแรกเป็นโมเดลการศึกษาที่มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้และการประเมินความรู้ในรายวิชาต่างๆเท่านั้น
แต่ภาพที่สองได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการนำความรู้มาบูรณาการไปใช้ในทุกส่วนของการดำเนินชีวิต โดยมีการประเมินผลในทุกระยะเวลา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูต 51 ที่มุ่งเน้นในเรื่องนี้อยู่แล้ว
ชาญ สิ่วไธสง
ชาญ สิ่วไธสง
Comment by ชาญ สิ่วไธสง on February 22, 2010 at 11:52am ลบความคิดเห็น ในการเรียนรู้ที่ผ่านมาในศตวรรษที่ 20 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนรู้แบบยึดที่แก่นของเนื้อหามากกว่าที่จะเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเอง โดยการเรียนรู้จะเรียนจากผู้รู้การนั่งฟังหรือเรียนจากสำนักต่าง ๆ หากคิดอะไรแหวกแนวแตกต่างก็อาจจะถึงหาว่าเป็นพวกนอกรีตก็ได้ หรือพวกขวางโลก
แต่ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ในปัจจับันนี้) จะเป็นการเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคม นอกจากจะเรียนตัวแก่นวิชาแล้วจะต้องเรียนรู้ในเรื่อง ทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้และการคิด ทักษะ ICT (จะต้องอ่านออกเขียนได้ เพราะปัจจุบันเด็กไทยจะไม่ค่อยอ่านหรือวิเคราะห์สื่งที่เห็นมักจะเชื่อโดยง่าย) และแก่นของวิชาต่อไปนี้
English, reading or language arts
World languages
Arts
Mathematics
Economics
Science
Geography
History
Government and Civics
เพ็ญศรี อมรศิลปชัย
เพ็ญศรี อมรศิลปชัย
Comment by เพ็ญศรี อมรศิลปชัย on February 22, 2010 at 11:51am ลบความคิดเห็น ภาพที่ 1 ไม่เห็นองค์ประกอบภายในว่าจะทำอะไรบ้าง
ในภาพที่ 2 องค์ประกอบ 1. Life skill สอดคล้องกับ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 2. Learning and Thinking สอดคล้องกับ ความสามารถในการคิด 3. ict Literacy สอดคล้องกับ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4. 21st Century Content เป็นเนื้อหาที่ทันสมัย ดังนั้นน่าจะสอดคล้องกับ ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการสื่อสาร ส่วน 5. core subjects นั้นเป็นส่วนเนื้อหาวิชหลักที่นำมาใช้ในการหาเลี้ยงชีพ จะเป็นส่วนเสริมของสมรรถนะทั้ง 5 ได้
ครูสันติ ม่วงปาน
ครูสันติ ม่วงปาน
Comment by ครูสันติ ม่วงปาน on February 22, 2010 at 11:51am ลบความคิดเห็น การอภิปราย
มีความแตกต่างกันในประเด็น ก่อน คือ ไม่เน้นให้เห็นอาจจะมีก็ได้ อาจจะอยู่ในทุกสาระวิชา ( Core Subjects) กับการประเมินผล แต่ใน ศต.21 ได้แยกแยะประเด็นอย่างชัดเจน และประเมินผลของแต่ละ โดยมีเรื่องทักษะชีวิต กระบวนการคิด ทักษะทาง ICT และเนื้อหาทาง ศต.21
มีความสอดคล้องกับ สมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร 2551 อย่างยิ่ง แต่วิตกกังวลเล้กน้อย ต้องยอมรับว่าปัจจุบันครูไทย ยังอยู่ขั้นพื้นบานทาง ICT ค่อนข้างเยอะ นะวันนี้คิดได้รีบทำเสีย จะถูก ผิดไปบ้างสามารถเรียนรู้ได้ แต่กระบวนการบริหารบุคคลก็มีส่วนที่จะทำให้การ Active ของครูลดลงหรือเพิ่มขึ้น จึงคิดว่า กระทรวงจะต้องเร่งดำเนินการประกาศ มาตรฐาน ICT สำหรับครูไทย และสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน ครับ
อัจฉรีย์ ภุมวรรณ
อัจฉรีย์ ภุมวรรณ
Comment by อัจฉรีย์ ภุมวรรณ on February 22, 2010 at 11:51am ลบความคิดเห็น การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจาก 20 เป็นอย่างมาก
เพราะ ใน ศต. 21 การเรียนรู้จากวิชาการต่างๆ จะลดปริมาณลงแต่เพิ่มการพัฒนาทักษะต่างๆ มากขึ้น
ทั้งทักษะในการใช้ชีวิต การคิด และ ICT
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาขั้นสูงต่อไปได้ดี
วิธีการเรียนรู้จึงเปลี่ยนจากท่องจำเน้นวิชาการเป็นการปฏิบัติและการบูรณาการหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกัน
อาจเป็นการใช้กรณีศึกษาให้เด็กได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ในบางกรณีที่ตัวอย่างในการศึกษาเป็นนามธรรมหรือหาตัวอย่างของจริงยาก
จึงต้องใช้ ICT เพื่อทำให้ตัวอย่างนั้นเป็นรูปธรรม ให้เข้าใจง่ายขึ้น
อัจฉรีย์
ชญานี ขัตติยะมาน
ชญานี ขัตติยะมาน
Comment by ชญานี ขัตติยะมาน on February 22, 2010 at 11:51am ลบความคิดเห็น ในศตวรรษที่ 20 หลักสูตรเน้นการให้ตัวความรู้ และการวัดประเมินผลผู้เรียนว่ามีความรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่
แต่ในศตวรรษที่ 21 โลกเปลี่ยนไป หลักสูตรมุ่งเสริมสร้างกระบวนการมากกว่าตัวความรู้ จึงเพิ่มจุดเน้นในเรื่องทักษะชีวิต ทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21ซึ่งได้แก่ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ การใช้เทคโนโลยี
ซึ่งการวัดประเมินผลก็ต้องวัดและประเมินทุกทักษะเช่นกัน
ป.ทศพล จันทนะสาโร
ป.ทศพล จันทนะสาโร
Comment by ป.ทศพล จันทนะสาโร on February 22, 2010 at 11:51am ลบความคิดเห็น ปัจจุบันิธีการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 ไม่เพียงพอที่จะทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพชีวิต..ตามสมควร
การเรียนรู้แค่องค์ความรู้ในสาขาวิชาไม่เพียงพอ..จำเป็นต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย
ซึงหลักสูตรการศึกษา 2551 ได้มีการกำหนดสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับ "ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21"
ได้อย่างกลมกลืน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ท้าทายครู - อาจารย์ ในยุคปัจจุบัน ที่เนื้อแท้ก็คือผลผลิตของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20
ขวัญใจ ดีจริง
ขวัญใจ ดีจริง
Comment by ขวัญใจ ดีจริง on February 22, 2010 at 11:51am ลบความคิดเห็น อภิปราย ว่าสองภาพนี้ แตกต่างกันอย่างไร
โมเดลในศตวรรษที่ 20 มีเพียงวิชาแกนแต่เป็นหลักใหญ่ในการสอนให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น มุ่งเน้นไปที่วิชาการ เนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ
แต่ในศตวรรษที่ 21 วิชาแกนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน วิชาการยังคงสำคัญ แต่ก็ต้องเพิ่มทักษะชีวิต เนื้อหาที่ควรเรียนรู้ในสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม และต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และการคิดผนวกด้วยพื้นฐานทางด้านการใช้ ICT ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนด้วย รวมถึงการวัดผลที่มีแต่การสอบเช่นในศตวรรษเดิมย่อมไม่เพียงพอ การวัดผลในศตวรรษที่ 21 อาจไม่ได้วัดเพียงความรู้อีกต่อไป แต่วัดทักษะเช่น ทักษะการแก้ปัญหาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การให้เหตุผล เป็นต้น
นวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
นวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
Comment by นวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ on February 22, 2010 at 11:51am ลบความคิดเห็น โมเดลของศตวรรษที่ 20 มุ่งเน้นพัฒนาและประเมินผู้เรียนเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น แต่เมื่อสภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนไป และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง จึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถหรือทักษะสำคัญอื่นๆควบคู่กันไปด้วย ได้แก่ ทักษะชีวิต ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้และการคิด และความรู้ความสามารถด้าน ICT เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่สามารถเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกได้อย่างมีคุณภาพ และร่วมสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนได้อย่างปรกติสุข
ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราฎร์ (ดร.อำ)
ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราฎร์ (ดร.อำ)
Comment by ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราฎร์ (ดร.อำ) on February 22, 2010 at 11:51am ลบความคิดเห็น เนื่องจากการดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ (ยุคศตวรรษที่ ๒๑) ทุกอย่างมุ่งเน้นใช้ ICT ยุคสารสนเทศ แนวทาง นโยบาย ต้องมีการปรับเปลี่ยน เด็กในยุคใหม่ จะต้องพัฒนาเยาวชนของชาติให้สามารถอยู่ในยุคของ สารสนเทศ ยุค ICT ให้ได้ ให้มีการปรับตัวเข้ากับยุคของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป แต่จะต้องไม่ลืมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ ด้วยระบบการศึกษาที่จัดวางให้
ดร.ศุภกฤษ เมธี ม.ราชภัฏ cm
ดร.ศุภกฤษ เมธี ม.ราชภัฏ cm
Comment by ดร.ศุภกฤษ เมธี ม.ราชภัฏ cm on February 22, 2010 at 11:51am ลบความคิดเห็น แตกต่างกันใน ๒ รูปภาพดังเสนอเนื่องจากประเด็นต่อไปนี้

๑. รูปแรกการกำหนด หลักสูตรตามรูปแบบนี้ไม่ได้เน้นหรือบอกเจาะจงว่าผู้เรียนจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านเนื้อหาอะไรบ้าง จึงทำให้ผู้เรียนจากหลักสูตรนี้ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ไว เนืองจากรายวิชาเป็นวิชาแกนทั้งหมด ไม่มีรายวิชาที่ยึดหย่นและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ทักษะด้านต่างก็ไม่เน้น เน้นแต่การท่องจำ

๒. รูปที่สอนการเรียนรู้ในศตวรรตที่๒๑ เป็นหลักสูตรที่ได้แยกย่อยรายวิชาแต่ละด้านออกมาให้เด่นชัด ทำให้ทราบได้ว่าผู้เรียนในยุคใหม่ควรจะได้รับการเพ่มเติมความรู้อะไรบ้าง เช่น วิชาแกน ทักษะชีวิต ทักษะไอซีที ทักษะการเรียนรู และความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับโลกใหม่ในศตวรรต ๒๑
ซึ่งวิชาทั้งหมดทำให้ผู้เรียนเข้าใจในสภาพแวดล้อมของโลกว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง จะทำให้สามารถอยู่และดำรงชีวิตได้อย่างดีและมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบนโลก มีทักษะการสื่อสารและรู้จักใช้เครือ่งมือการสื่อสารทางไอซีทีมาเพิ่มเติมการสื่อสารของตนเองและผู้อื่นได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
ทักษะที่เป็นรายวิชาแกนเบื้องต้นสำหรับการมีชีวิตอยู่ก็ได้รับการถ่ายทอดอย่างดี
รู้ทักษะการเรียนรู้และมีวิธีแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอทำให้ได้เปรียบผู้อื่น
ทักษะชี่วิตก็ดี
จึงเห็นว่าน่าสนใจดีคับ
๓. รูปแบบการเรียนรู้ตามแผนภูมิที่ ๒ จะเหมาะสมกับลักษณะของบุคคลในยุคดิจิตอบหรือโลกาวัฒน์นี้มากกว่า เนื่องจากว่ายึดหยุ่น ใหม่กว่า และเป็นแกนฐานของชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ได้ดีกว่า
มาลี พรหมเพ็ญ
มาลี พรหมเพ็ญ
Comment by มาลี พรหมเพ็ญ on February 22, 2010 at 11:51am ลบความคิดเห็น ภาพที่ 1 และภาพที่ 2 มีความแตกต่างกันคือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21นอกจากจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรฯในศตวรรษที่ 20 ที่กำหนดแล้ว ยังเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การนำเทคโนโลยี ICTเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเกิดทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
อำนาจ  โกวรรณ
อำนาจ โกวรรณ
Comment by อำนาจ โกวรรณ on February 22, 2010 at 11:51am ลบความคิดเห็น โมเดลการเรียนรู้ ใน ศตวรรษ 21 นั้น มีทักษะการเรียนรู้ที่ มากกว่าเหนื้อหาหลัก(core subject) ใน ศตวรรษ 20 ไม่ว่าจะเป็นด้าน
1.life skills
2.เนี้อหาที่เพิ่มมาใหม่ในปี 21
3.ทักษะการเรียนทางด้านความคิด
4.ICT

ดังนั้นใน ศตวรรษ 21 ผู้สอนจึงต้องมี กระบวนการในในการเรียนการสอนให้มีการกำหนดกิจกรรมด้านต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลพัพธ์ในด้านดังกล่าวให้มากขึ้น
thunyanut
thunyanut
Comment by thunyanut on February 22, 2010 at 11:50am ลบความคิดเห็น เชิญชวนอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะ

อ่านแล้วน่าสนใจมาก ๆ เข้าใจสุด ๆ ลองอ่านดูได้นะคะ
21stcollect4CompatibilityMode.pdf
มานิตา จุลสมบูรณ์ (Microsoft)
มานิตา จุลสมบูรณ์ (Microsoft)
Comment by มานิตา จุลสมบูรณ์ (Microsoft) on February 22, 2010 at 11:50am ลบความคิดเห็น In 21st century, there are many factors to develop the learners abilities.
We don't do only skill assessment, but we also do the authentic assessment.
วงเดือน สุวรรณศิริ
วงเดือน สุวรรณศิริ
Comment by วงเดือน สุวรรณศิริ on February 22, 2010 at 11:50am ลบความคิดเห็น ความแตกต่างของ 2 model คือ ศตวรรษที่ 21 ลด Core Subject ลง เพิ่มเนื้อหาของศตวรรษที่ 21 และเพิ่มทักษะที่จำเป็น ได้แก่ ICT การเรียนรู้ การคิด ทักษะชีวิต ในทางปฏิบัติจริง ๆ แล้ว Core Subject ไม่ได้ลดลง แต่เชื่อว่า เมื่อมีทักษะต่าง ๆ แล้ว ผู้เรียนสามารถเข้าถึง Core Subject ได้ด้วยตนเอง หรืออาจจะได้มากกว่าที่เรากำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนก็ได้ เพราะเราสร้างคนไปสู่การเป็น Independent Learner
ปนัดดา นาคอนุรักษ์
ปนัดดา นาคอนุรักษ์
Comment by ปนัดดา นาคอนุรักษ์ on February 22, 2010 at 11:49am ลบความคิดเห็น ภาพแรก การประเมินผลเป็นการวัดความรู้ วัดเนื้อหา เน้นการสอบ
ภาพที่ 2 ประเมินผลทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 วัดทุกอย่างที่เป็นทักษะสำคัญในการดำรงชีวิต การประเมินผลมีตลอดเวลาทั้งแบบทดสอบที่เป็นความรู้ การประเมินกระบวนการ การประเมินผลงาน ดังนั้นข้อสอบอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอในการประเมินผล ครูต้องใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง Performance Evaluation
การเรียนรู้แบบที่สอง สามารถทำได้ผ่านโครงงาน และสามารถประเมินได้โดยใช้การประเมินโครงงาน ครูต้องสร้างกติกา Rubric ที่ครอบคลุมสมรรถนะหลัก
Rubric จึงเป็นบันไดให้ครูค่อยเดินไปในขณะสอน เป็นบันได้ให้นักเรียนเรียนรู้และทำโครงงาน และเป็นข้อตกลงว่าผลงานของนักเรียนควรอยู่ในระดับใด
เหนื่อยจังค่ะ แต่สนุกกับการสอนแบบนี้ นักเรียนก็เหนื่อยค่ะ แต่เขาก็สนุก
แย่ตรงที่เวลาสอบ GAT หรือสอบ ONET กลับเน้นเนื้อหามากกว่า 555
ชนินทร์ มหัทธนชัย
ชนินทร์ มหัทธนชัย
Comment by ชนินทร์ มหัทธนชัย on February 22, 2010 at 11:49am ลบความคิดเห็น ภาพที่ 1 ไม่เน้นการได้มาซึ่งความรู้ แต่เน้นที่การถ่ายทอดโดยครูเป็นศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว เน้นความรู้เพียงด้านเดียว คือตัว Core subject และสังเคราะห์มาใช้ (assessment) ในขณะที่
ภาพที่ 2 จะต้องมีทักษะด้านอื่น ด้วย เช่น ทักษะในชีวิตประจำวัน
ความรู้ใหม่ ๆ ในปี คศ.21
วิชาแกนหลัก ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาได้ตามความถนัดและความชอบของแต่ละคน
ทักษะการเรียนและการคิดอย่างเป็นระบบ
และที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลยคือทักษะด้าน ICT ซึ่งจะเป็น Base ของทุกศาสตร์

จากการบูรณาการทักษะใน 5 ด้านจะหลอมรวมเป็นองค์ความรู้ที่ต้องการใน ศตวรรษที่ 21 นี้
จรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
จรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
Comment by จรวยพรรณ เย่าเฉื้อง on February 22, 2010 at 11:49am ลบความคิดเห็น ภาพที่ 1 จะจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความสามารถตามสมรรถนะของหลักสูตรแกนกลางฯ ๒๕๕๑ ชัดขึ้น
รุ่งโรจน์ โคราช
รุ่งโรจน์ โคราช
Comment by รุ่งโรจน์ โคราช on February 22, 2010 at 11:49am ลบความคิดเห็น ภาพที่ 2 มีการเพิ่มสมรรถนะต่างๆ มากขึ้น และเหมือนกับสมรรถนะสำคัญของหลักสูตการศึกษาขั้นพื่นฐาน 2551
ครูระวิกุล นิลสกุล
ครูระวิกุล นิลสกุล
Comment by ครูระวิกุล นิลสกุล on February 22, 2010 at 11:48am ลบความคิดเห็น การเรียนในภาพ 1 เป็นการเรียนในเนื้อหาที่เป็นสารัตถะ มีการประเมินเฉพาะองค์ความรู้
ในภาพที่ 2 การประเมินใน ศ.21 เป็นการประเมินตามสภาพจริงแบบองค์รวม
ทั้งเนื้อหา ทักษะชีวิต ทักษะการเรียนการคิด
และการนำ ICT มาเกี่ยวข้อง
ในความสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะหลักของเยาวชน
ก็ จะมีการประเมินที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน
ได้อย่างรอบด้าน มากกว่า การประเมินในแบบเดิมที่จะเน้นในเรื่องเนื้อหาความรู้ของนักเรียนเท่านั้น
เพ็ญพักตร นภากุล
เพ็ญพักตร นภากุล
Comment by เพ็ญพักตร นภากุล on February 22, 2010 at 11:48am ลบความคิดเห็น การศึกษาแบบเดิมที่การเน้นเฉพาะเนื้อหา ความรู้จะน้อยลงแต่จะมีการเพิ่มในเรื่องของทักษะชีวิต ทักษะการคิด และการนำ ICT เข้ามาในบริบทของผู้เรียน
พรเลิศ อาภานุทัต
พรเลิศ อาภานุทัต
Comment by พรเลิศ อาภานุทัต on February 22, 2010 at 11:48am ลบความคิดเห็น การเรียนรู้ในศตววษที่ 21 ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การปรับตัว โดยใช้ ICT เครื่องมือ(ตัวหนึ่ง)
จิราภรณ์ ศิริสุรักษ์
จิราภรณ์ ศิริสุรักษ์
Comment by จิราภรณ์ ศิริสุรักษ์ on February 22, 2010 at 11:48am ลบความคิดเห็น ภาพที่ 1 20th Century Education จะเน้นการเรียนตามเนื้อหาสาระหลักของหลักสูตร จะเป็นการเรียนรู้เนื้อหา และจะประเมินผลเฉพาะด้านเนื้อหา นักเรียนจะมีความรู้ตามเนื้อหาหลักสูตรเท่านั้น
ภาพที่ 2 21th Century Learning จะเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาของหลักสูตร และเรียนรู้สมรรถนะด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะด้าน ict ซึ่งการประเมินผลก็จะประเมินผลรอบด้าน นักเรียนจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์ อยู่ในสังคมโลกศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข
ศศิธร พูนเพิ่มสิริ มก.
ศศิธร พูนเพิ่มสิริ มก.
Comment by ศศิธร พูนเพิ่มสิริ มก. on February 22, 2010 at 11:48am ลบความคิดเห็น ศตวรรษที่ 20 เน้นแต่ core subject เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอกับผู้เรียนในโลกยุคใหม่ใน แต่ศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอื่นไปพร้อมๆกันเพิ่มอีก 4 ด้าน โดยก็ยังคงให้ core subject เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนแต่ลดสัดส่วนให้เด็กได้เพิ่มทักษะอีก 4 ด้านไปด้วย
ณัฐกิจ หมอกเจริญ(Microsoft)
ณัฐกิจ หมอกเจริญ(Microsoft)
Comment by ณัฐกิจ หมอกเจริญ(Microsoft) on February 22, 2010 at 11:47am ลบความคิดเห็น สำหรับศตวรรษที่ 21 ได้เพิ่มความสำคัญของสมรรถนะทางด้านต่างๆ เข้ามาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น
Pongprasert Hoksuwan
Pongprasert Hoksuwan
Comment by Pongprasert Hoksuwan on February 22, 2010 at 11:47am ลบความคิดเห็น ภาพที่2 ให้ความสำคัญกับcore subjectน้อยลง แต่เน้นสมรรถนะการใช้ชีวิต เนื้อหาที่ทันสมัยนำไปใช้ได้จริง เน้นการคิดและสมรรถนะในการใช้ICT ในสภาพปัจจุบันผู้เรียนใช้ICTได้ดี แต่ยังคิดไม่ค่อยเท่าทันเทคโนโลยี จึงส่งผลต่อการใช้ชีวิต
อโนมา สุวรรณาภิชาติ
อโนมา สุวรรณาภิชาติ
Comment by อโนมา สุวรรณาภิชาติ on February 22, 2010 at 11:47am ลบความคิดเห็น 2 ภาพแตกต่างกัน คือ ภาพที่ 1 เป็นการเรียนรู้แบบเก่าๆ พูดถึงเนื้อหาวิชา และการทำงานที่กำหนดให้ โดยไม่ได้เน้นอะไรเป็นสำคัญ ส่วนภาพที่ 2 ยังคงมีเรื่องของเนื้อหาของวิชาการอยู่แต่มีการเน้นเรืองทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำความรู้ทางด้านไอซีทีมาประยุกต์ใช้ การมีทักษะชีวิต เป็นการเรียนรู้แบบสมัยใหม่

สพฐ.ไอซีที

ลงชื่อออก
เพิ่มด่วนโพสต์บล็อกอภิปรายเหตุการณ์สำคัญเสียงดนตรีรูปภาพวีดิโอNoteเชิญเพื่อนShare This Page

Cancel
Quantcast
Quantcast

เกี่ยวกับ

สพฐ.ไอซีที
สพฐ.ไอซีที
สพฐ.ไอซีที created this Ning Network. Create a Ning Network! »
© 2010 Created by สพฐ.ไอซีที on Ning. Create a Ning Network!
บัตรประจำตัว | Help | Privacy | Terms of Service

Delete This Page?

ครูไทย Chat | 3 Online